Anke over lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse ved domfellelse for brudd på strl. § 239

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 16.07.2013, HR-2013-01516-U, (sak nr. 2013/999), straffesak, anke over dom

A (advokat Sverre Olav Handeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Falkanger, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen