Anke over lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling i sak om overtredelse av strl. § 219

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.05.2013, HR-2013-00990-U, (sak nr. 2013/426), straffesak, anke over dom

A (advokat AnnikenMellegaard Douglass) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen