Anke over saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for misbruk av innsideinformasjon

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 14.06.2013, HR-2013-01279-U, (sak nr. 2013/821), straffesak, anke over dom

A (advokat Thomas Berge) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen