Anke over saksbehandlingen ved domfellelse for forbrytelse mot strl. § 229 andre straffalternativ jf. § 232

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 18.04.2013, HR-2013-00822-U, (sak nr. 2013/550), straffesak, anke over dom

A (advokat Knut-Erik Storlykken Søvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Endresen, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen