Anke over stadfestelse av heftelse etter strprl. § 217 i et selskaps bankkonto

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.05.2013, HR-2013-01089-U, (sak nr. 2013/754), straffesak, anke over kjennelse

A AS (advokat René Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Tønder, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen