Anke over straffutmåling og anke over saksbehandlingen og motanke over påtalemyndighetens anke over straffutmålingen

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 28.08.2013, HR-2013-01805-U, (sak nr. 2013/1351), straffesak, anke over dom

I.  Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Mette Yvonne Larsen)

II. A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

IV. B (advokat Nina Braathen Hjortdal) mot A

Dommere: Matningsdal, Falkanger, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen