Anke til Høyesterett over straffutmålingen etter domfellelse for blant annet ran

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.03.2013, HR-2013-00550-U, (sak nr. 2013/236), straffesak, anke over dom

A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Øie, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen