Anker over lagmannsrettens straffutmåling ved domfellelse for brudd på strl. § 147 mm.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 22.08.2013, HR-2013-01759-U, (sak nr. 2013/1268), straffesak, anke over dom

I.  A (advokat Johnny Christian Schill) mot Den offentlige påtalemyndighet

II.  B (advokat John Arild Aasen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Bårdsen og Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen