Begjæring om "utskrift" - kopi - av dokumentene i avsluttede straffesaker

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.11.2013, HR-2013-02432-U, (sak nr. 2013/1842), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Kai Roger Vaag)

Dommere: Gjølstad, Skoghøy, Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen