Domfellelse for overtredelse av strl. § 229 annet straffalternativ

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.10.2013, HR-2013-02275-U, (sak nr. 2013/1811), straffesak, anke over dom

A (advokat Sidsel Katralen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Øie, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen