Domfellelse for overtredelse strl. § 237 - uaktsom legemsbeskadigelse ved bruk av motorvogn

Høyesteretts beslutning, 17.01.2013, HR-2013-00105-U, (sak nr. 2012/2038), straffesak, anke over dom

A (advokat Rene Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Webster, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen