Forlengelse av varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.11.2013, HR-2013-02325-U, (sak nr. 2013/2087), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen