Krav om opphevelse av lagmannsrettsdom fordi lagmannsretten ikke var lovlig besatt

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 09.08.2013, HR-2013-01670-U, (sak nr. 2013/1402), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Matningsdal, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen