Lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over tingrettens dom i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2013, HR-2013-00836-U, (sak nr. 2013/543), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Anne Kroken) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Indreberg, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen