Lagmannsrettens lovanvendelse og saksbehandling ved fellende straffedom for forbrytelse mot strl. § 196

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 16.04.2013, HR-2013-00800-U, (sak nr. 2013/537), straffesak, anke over dom

A (advokat Louis Anda jr.) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Indreberg, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen