Lagmannsrettens lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for legemsbeskadigelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.08.2013, HR-2013-01834-U, (sak nr. 2013/1368), straffesak, anke over dom

A (advokat Siv Hallgren) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen