Lagmannsrettens saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling ved en fellende straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 17.04.2013, HR-2013-00815-U, (sak nr. 2013/322), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Karen Forbrigd) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Endresen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen