Lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling ved fellende straffedom for forsikringsbedrageri

Høyesteretts beslutning, 11.01.2013, HR-2013-00066-U, (sak nr. 2012/1953), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Roerg Dyrnes Hovland), II. B (advokat Jarle Rudi), III. C (advokat Knut Henning Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Matheson, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen