Medvirkning til legemsfornærmelse ved passivitet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28.06.2013, HR-2013-01404-U, (sak nr. 2013/657), straffesak, anke over dom

A (advokat Thomas Randby) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Øie, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen