Spørsmål om avvisning av domfeltes anke pga oversittelse av ankefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.06.2013, HR-2013-01212-U, (sak nr. 2013/966), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Matheson, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen