Spørsmål om det er anket etter ankefristens utløp

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.10.2013, HR-2013-02238-U, (sak nr. 2013/1917), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Kjetil Krokeide) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Øie, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen