Spørsmål om en straffesak som var henlagt på grunn av bevisets stilling kan tas opp på nytt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.04.2013, HR-2013-00727-U, (sak nr. 2013/251), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Atgeir Almestad)

Dommere: Matningsdal, Indreberg, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen