Spørsmål om påtalemyndighetens treårsfrist etter strl. § 39 b fjerde ledd andre punktum løper fra domsavsigelse eller det senere rettskrafttidspunkt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.08.2013, HR-2013-01687-U, (sak nr. 2013/1514), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Matningsdal og Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen