Spørsmål om to advokatar som er oppnemnde som aktorar, er inhabile etter strprl. § 60

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 25.01.2013, HR-2013-00169-U, (sak nr. 2013/116), straffesak, anke over orskurd

A (advokat Anders Brosveet), B AS, C Inc., D Inc., (advokat Erling O. Lyngtveit), E (advokat Berit Reiss-Andersen) og F (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlege påtalemakta

Dommarane Utgård, Stabel, Normann

Les heile avgjerda

Til toppen