Straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse - bl.a. innføring og salg av Subutex-tabletter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2013, HR-2013-02120-U, straffesak, anke over dom

A (advokat Brynjar N. Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Tønder og Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen