Videre anke over en kjennelse om fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.07.2013, HR-2013-01526-U, (sak nr. 2013/1387), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Falkanger, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen