Videre anke over kjennelse om nektelse av dokumentinnsyn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.07.2013, HR-2013-01566-U, (sak nr. 2013/1448), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Svein Kjetil Svendsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Falkanger, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen