Videre anke over lagmannsrettens kjennelse hvor tingrettens kjennelse om varetektsfengsling ble opphevet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.05.2013, HR-2013-01153-U, (sak nr. 2013/1046), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Øyvind Bratlien)

Dommere: Øie, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen