Anke over lagmannsrettens lovanvendelse og reaksjonsfastsettelse i sak om forbrytelse mot strl. §§ 127 første ledd første straffalt. og 228 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 22.03.2013, HR-2013-00668-U, (sak nr. 2013/511), straffesak, anke over dom

A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Webster, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen