Foreldelse av vederlagskrav etter at de kårberettigede medvirket til bygging av ny kårbolig

Høyesteretts dom, 03.12.2013, HR-2013-02503-A, (sak nr. 2013/707), sivil sak, anke over dom

Lars Rise (advokat Inge Erlend Grøndalen) mot Aud Helene Hoel (advokat Kjell Sagen Berg)

Dommere: Endresen, Webster, Kallerud, Normann, Stabel

Saken gjaldt foreldelse av vederlagskrav etter at de kårberettigede medvirket til bygging av ny kårbolig på gården.

Lars Rise overtok gården fra foreldrene Petra og Erik Rise 1. januar 1977. Deler av kjøpesummen ble oppgjort ved forpliktelse til kår, som blant annet omfattet gratis husrom. Foreldrene bodde ikke på gården da denne ble overdratt, og da det et par år senere ble aktuelt å flytte til gården, ble det oppført ny kårbolig. Erik Rise bidro vesentlig til oppføringen. Den nye boligen sto ferdig i 1980.

På skiftet etter Erik Rise oppsto tvist om hvem som var eier av kårboligen. Ved Sør-Trøndelag tingretts dom i skiftetvist ble det fastslått at kårboligen tilhører gårdsbruket.

Ved Frostating lagmannsretts dom 25. januar 2013 ble det fastsatt at dødsboet har et vederlagskrav mot Lars Rise på 500 000 kroner. For Høyesterett har tvisten vært begrenset til om kravet er foreldet.

Høyesterett fant på grunnlag av etablert rettstilstand på flere tilgrensende områder at vederlagskravet ikke forfalt før eier ble gitt rådighet over kårboligen da Petra Rise fraflyttet eiendommen i desember 2008. Foreldelsesfristen ble avbrutt ved prosesskrift 24. november 2011, og kravet var da ikke foreldet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen