Gyldigheten av Trygderettens kjennelse i sak om godkjenning som yrkesskade

Høyesteretts dom, 12.12.2013, HR-2013-02590-A, (sak nr. 2013/616), sivil sak, anke over dom

Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Anne Hesjedal Sending) mot A (advokat Anne-Gry Rønning-Aaby)

Dommere: Bergsjø, Bull, Tønder, Bårdsen, Utgård

Saken gjaldt gyldigheten av Trygderettens kjennelse 24. september 2010 i sak om godkjenning som yrkesskade. Spørsmålet var om vilkårene i folketrygdloven § 13-4 andre ledd bokstav a var oppfylt for en tidligere tannlegeassistent som har arbeidet med amalgam.

A arbeidet som tannlegeassistent fra 1958 til 1960 og fra 1969 til 1981. Hun behandlet kopperamalgam hele tiden mens hun arbeidet på tannlegekontoret og ble utsatt for kvikksølvdamp i forbindelse med oppvarming av amalgamet. Over tid utviklet hun forskjellige helseplager, som trøtthet/utmattelsessymptomer og problemer med hukommelse og konsentrasjon. A har krevd at helseplagene skal godkjennes som yrkesskade.

For Høyesterett var spørsmålet om vilkåret for godkjennelse i folketrygdloven § 13-4 andre ledd bokstav a var oppfylt. Bestemmelsen krever at "sykdomsbildet er karakteristisk og i samsvar med det som den aktuelle påvirkningen kan framkalle". I likhet med lagmannsretten kom Høyesterett til at As sykdomsbilde tilfredsstilte vilkåret.

Høyesterett redegjør i dommen utfyllende for den generelle forståelsen av bokstav a. Bestemmelsen gjelder den generelle sammenhengen mellom sykdom og påvirkning, og det er ikke nødvendig å påvise konkret årsakssammenheng. Den oppstiller krav om symptomer som er typiske og regelmessig forekommende. Sykdomsbildet må være som forventet ut fra de kunnskaper man til enhver tid har om påvirkningen. Symptomene trenger ikke å være særegne i den forstand at de ikke finnes også ved andre lidelser. Aktuell påvirkningsgrad har ingen plass i vurderingen under bestemmelsen. I kravet til karakteristisk ligger på den annen side at det ikke nødvendigvis er tilstrekkelig at den aktuelle påvirkningen har utløst lidelsen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen