Krav om kompensasjon for merverdiavgift etter lov 12.12.2003 nr. 108

Høyesteretts dom, 05.02.2013, HR-2013-00280-A, (sak nr. 2012/1239), sivil sak, anke over dom

Torneby Sameie v/sameierne (advokat Torbjørn Saggau Holm) mot staten v/Skattedirektoratet (advokat Anne Cathrine Haug-Hustad)

Dommere: Endresen, Bull, Bårdsen, Øie, Matningsdal

Saken gjaldt krav om kompensasjon for merverdiavgift etter lov 12. desember 2003 nr. 108.

I samarbeid med Nes kommune fikk foreldrene til åtte psykisk utviklingshemmede ungdommer prosjektert et bygg med tilpassede leiligheter for sine barn. Eiermessig ble det organisert som et bosameie der den enkelte bruker var eier av sin egen seksjon.

Det ble i medhold av kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c søkt kompensasjon for inngående merverdiavgift ved oppføring av bygget. Bestemmelsen åpner blant annet for at det kan kreves kompensasjon også av private virksomheter som produserer helse- og omsorgstjenester som kommunen ved lov er pålagt å utføre.

En rekke spørsmål i denne sammenheng var allerede avklart ved Høyesteretts dom i Rt. 2010 side 236, Alta-saken, som Høyesterett viste til. I den saken ble det avgjort at en stiftelse som kommunen hadde opprettet med sikte på rasjonalisering av driften av de kommunale eiendommer, kunne kreve fradrag for ombyggingskostnader pådradd for å tilpasse boenhetene til heldøgns omsorg fra kommunens side.

Høyesterett fant at omstendighetene i saken her ikke kunne begrunne den samme løsning.

Det ble, på grunnlag av en gjennomgang av lovhistorie og forarbeider, konkludert at loven ble gitt for å sikre likeverdige konkurranseforhold mellom private virksomheter som konkurrerer med kommunal egenproduksjon. Det var ikke noe holdepunkt for at lovgiver hadde tenkt seg at kompensasjonsordningen også skulle kunne aktualiseres ved egenanskaffelser.

Da kompensasjonsloven ble gitt i 1995, gjaldt ordningen bare for kommuner og fylkeskommuner. For å unngå en konkurransevridning ved at private virksomheter ikke kunne få fradrag for påløpt merverdiavgift, ble ordningen senere utvidet til også å omfatte slike virksomheter. Dette formålet kunne isolert sett tilsi at det også skulle kunne kreves kompensasjon når private, alene eller i fellesskap, selv forestår bygging av bolig tilpasset det offentlige tjenestetilbud. Høyesterett fant at en slik løsning ville bryte så grunnleggende med forutsetningene for kompensasjonsordningen at loven – heller ikke ved en utvidende tolking – kunne tolkes slik at det kunne innrømmes kompensasjon for inngående merverdiavgift ved bygging av egen bolig. At byggingen ble samordnet og organisert i et bosameie, kunne ikke føre til et annet resultat.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen