Krav om naturalutlegg på ektefelleskifte

Høyesteretts dom, 12.12.2013, HR-2013-02582-A, (sak nr. 2013/938), sivil sak, anke over dom

I. A (advokat Rolf Knudsen) mot B (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen)

II. B (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen) mot A (advokat Rolf Knudsen)

Dommere: Bårdsen, Matheson, Bergsjø, Bull, Øie

Saken gjaldt krav om naturalutlegg på ektefelleskifte, jf. ekteskapsloven § 67 første ledd bokstav a om rett til utlegg av fast eiendom som har tjent til felles bolig. Det var spørsmål om mannens krav måtte nektes fordi tomten som boligen stod på, var en gave fra hustruens foreldre, jf. det såkalte gaveunntaket i denne paragrafen. Det var dessuten spørsmål om det for mannen eller hustruen forelå slike ”særlige grunner” som gir rett til naturalutlegg etter bestemmelsen, eller om boligen måtte selges etter reglene i § 71. Saken var behandlet i sammenheng med sak 2013/422.

Høyesterett slo fast at gaveunntaket ikke gjelder bolig som ektefellene eier sammen. Det gjelder dessuten kun boligeiendom, ikke tomt. Og det er en forutsetning at boligeiendommen har vært i eierektefellens slekts eie før den ble gitt i gave.

Etter en konkret avveining av ektefellenes interesser i boligen, kom Høyesterett til at hustruen skulle ha boligen utlagt til seg. Det ble lagt avgjørende vekt på at tomten som boligen var oppført på, i sin tid var skilt ut fra, og ligger i umiddelbar tilknytning til, en familieeiendom som hun hadde overtatt etter sine foreldre allerede i 2005.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen