Kravet til søksmålskompetanse i sak om gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift

Høyesteretts kjennelse, 12.06.2013, HR-2013-01252-A, (sak nr. 2012/2087), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Skatt øst (advokat Karl Otto Thorheim) mot Telenor Eiendom Holding AS (advokat Cecilie Aasprong Dyrnes)

Dommere: Noer, Webster, Endresen, Bårdsen, Schei

Saken gjelder kravet til søksmålskompetanse i sak om gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift. Spørsmålet er om et selskap som inngår i en fellesregistrering etter merverdiavgiftsloven § 2-2 tredje ledd har selvstendig søksmålsadgang i sak om gyldigheten av etterberegningsvedtak relatert til selskapets transaksjoner. Alternativet er at søksmål bare kan reises av det fellesregistrerte avgiftssubjektet, eventuelt selskapene i fellesregistreringen i fellesskap.

Fellesregistrering innebærer – grovt sagt – at flere selskaper i et konsern kan registrere seg i merverdiavgiftsregisteret som én avgiftspliktig enhet. Det leveres da bare én samlet avgiftsoppgave og foretas kun ett avgiftsoppgjør for selskapene i fellesregistreringen, og selskapene blir solidarisk avsvarlig for å betale avgiften.

Fra statens side var det, blant annet under henvisning til systemet på skatteområdet, anført at kun avgiftssubjektet har søksmålskompetanse i saker om merverdiavgift. Avgiftssubjektet i dette tilfellet var de fellesregistrerte selskapene ved sin representant.

Høyesterett kom til at det enkelte selskap innen fellesregistreringen må kunne reise sak om avgiftsvedtak som gjelder selskapets egen omsetning, og som innebærer at dette selskapet skal belastes avgiften. Når vedtaket er direkte knyttet til det enkelte selskaps transaksjoner, må det foreligge klare holdepunkter for å fravike utgangspunktet om søksmålsrett. Hverken det som var trukket fram fra merverdiavgiftsloven eller forarbeidene eller reelle hensyn hadde en slik tyngde at det kunne føre til en begrensning av selskapets søksmålskompetanse.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen