Ligning av utenlandsk eier av skip

Høyesteretts dom 6.11.2013, HR-2013-02332-A, (sak nr. 2013/275), sivil sak, anke over dom,

Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot Teekay Nordic Holdings Inc. (advokat Finn Backer-Grøndahl)

Dommere: Endresen, Bergsjø, Normann, Utgård, Schei

Saken gjaldt gyldigheten av ligning av utenlandsk eier av skip for inntekt ved frakt av olje fra felt på norsk kontinentalsokkel til norsk havn, jf. petroleumskatteloven § 1.

Høyesterett kom, som de tidligere retter, til at det ikke forelå skatteplikt, og ligningen ble opphevet.

Petroleumskatteloven ble vedtatt i 1975. Bestemmelsens ordlyd tilsa at transport av olje fra norsk felt til norsk havn er virksomhet tilknyttet utvinningen. Andre deler av ordlyden og forarbeidene til loven ga imidlertid sterke holdepunkter for at det likevel ikke var Stortingets forutsetning at slik transport skulle falle inn under petroleumskattelovens virkeområde. Rent faktisk ble ikke noe utenlandsk selskap beskattet for inntekter fra slik virksomhet i de påfølgende 20 år.

At transport med skip fra norsk felt til norsk havn ikke faller inn under petroleumskatteloven § 1, ble senere uttrykkelig uttalt av stortingsflertallet ved vedtakelsen av rederiskatteordningen i 1996. Høyesterett fant det helt utvilsomt at denne avklaringen måtte tillegges vekt, selv om den hadde karakter av etterarbeid. Stortingsflertallets syn ble sett som en bekreftelse på den løsning som også for øvrig hadde de beste grunner for seg

Sakskostnader ble tilkjent også for Høyesterett.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen