Overtakelse av odelseiendom på skifte på grunnlag av åsetesrett

Høyesteretts dom, 12.11.2013, HR-2013-02391-A, (sak nr. 2013/226), sivil sak, anke over dom

A (advokat Hilde Sannes Holløkken) mot B (advokat Ole Søby)

Dommere: Stabel, Bårdsen, Øie, Bull, Tjomsland

Saken gjaldt overtakelse av odelseiendom på skifte på grunnlag av åsetesrett, jf. odelsloven § 21 tredje ledd.

A, født i 1947, var eldste sønn på gården X og hadde etter datidens lov best odelsrett. Da kvinner fikk lik odelsrett med menn ved odelsloven i 1974, ble det gjort unntak for personer født før 1. januar 1965. Ved en lovendring i 2009 ble denne unntaksbestemmelsen opphevet. Samtidig fikk man en ny bestemmelse i § 21 tredje ledd. Da faren døde i 2010, var loven endret, og søsteren B hadde dermed best odelsrett. A krevde å overta eiendommen etter § 21 tredje ledd, fordi det ville være "klårt urimeleg" om den skulle legges ut til B.

Høyesterett kom til at kriteriet skal praktiseres på samme måte som etter første ledd, som gjelder der den med dårligst rekkefølge faktisk har overtatt eiendommen fra foreldrene, slik at det er snakk om å "drive den yngre bort." Det innebar at Høyesterett la til grunn at de eventuelt urimelige situasjoner som kunne inntre som følge av at eldste sønn ikke lenger hadde best odelsrett, skulle vurderes etter de samme kriterier som den omvendte situasjon som tidligere var det som var regulert i § 21.

A hadde hele livet forberedt seg på å overta gården. Høyesterett fant at han var den av de to som hadde hatt størst forventning om å overta, som hadde innrettet seg mest på dette, som hadde størst tilknytning til gården og var den som var best egnet til å drive den. Disse forhold veiet tungt i helhetsvurderingen. A ble ansett for å være klart omfattet av unntaksbestemmelsen odelsloven § 21 tredje ledd, og Høyesterett kom enstemmig til at det var klart urimelig om B skulle få utlagt eiendommen til seg. A fikk dermed medhold i sitt krav på å overta gården.

Dommer Bårdsen hadde en tilleggsbegrunnelse.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen