Rekkevidde av garantierklæring og hvem som er ansvarlig for å dekke kostnader til reparasjon av parallellimporterte TV-apparater

Høyesteretts dom, 11.12.2013, HR-2013-02576-A, (sak nr. 2013/514), sivil sak, anke over dom

Samsung Electronics Nordic AB (advokat Hans R. Borge) mot Addex Distribution AS (advokat Arnt Olaf Stillerud)

Dommere: Noer, Endresen, Webster, Kallerud, Utgård

Saken gjelder rekkevidden av en garantierklæring og hvem som er ansvarlig for å dekke kostnader til reparasjon av parallellimporterte TV-apparater.

Samsung Nordic og Addex importerte begge Samsung TV-er til Norge. TV-ene ble solgt på det norske markedet med en garanti som ga kjøper rett til å få dekket mangler ved TV-ene som skyldtes "feil i materialer eller framstilling i 24 måneder fra opprinnelig kjøpsdato".

Samsung Nordic nektet å dekke kostnadene til reparasjon av apparater som Addex hadde importert, selv om reparasjonene gjaldt produksjonsfeil ved TV-ene som var omfattet av garantien.

Selskapet anførte for det første at det var morselskapet og ikke Samsung Nordic som var garantist. Høyesterett tolket imidlertid garantierklæringen slik at Samsung Nordic måtte anses som garantist, selv om dette ikke fremkom uttrykkelig i garantien.

Samsung Nordic anførte videre at reklamasjonene måtte anses som mangelskrav som var gjort gjeldende i medhold av kjøpslovgivningen, og at Addex som importør selv måtte dekke reparasjonskostnadene. Høyesterett la vekt på at Addex hadde kjøpt og importert produktene på lovlig måte, og at kjøpet omfattet både TV-apparatene og den medfølgende garantien. Garantiansvaret var etter garantien helt generelt, og det var ikke gjort unntak for importerte produkter. Addex måtte da kunne kreve at Samsung Nordic gjorde opp overfor sluttkunden i henhold til garantien.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen