Saken gjaldt om gyldig etablert utleggspant kunne omstøtes etter dekningsloven med grunnlag i utenlandsk insolvensbehandling

Høyesteretts kjennelse 22.04.2013, HR-2013-00853-A, (sak nr. 2012/1771), sivil sak, anke over kjennelse

Factorias Vulcano S.A. (advokat Bjarte Grønlien) mot Arrow Seismic Invest II Limited (advokat Sig Gunleiksrud)

Dommere: Normann, Bull, Noer, Tjomsland, Schei

Saken gjaldt om gyldig etablert utleggspant kunne omstøtes etter dekningsloven §§ 5-8 eller 5-9 med grunnlag i utenlandsk insolvensbehandling. Det dreide seg om en videre anke over kjennelse og Høyesterett kunne bare prøve "den generelle rettslige forståelse av en skreven rettsregel", jf. tvisteloven § 30-6 bokstav c. Anken gjaldt tolkningen av dekningsloven §§ 5-8 og 5-9, samt konkursloven § 161 og 146. Om disse bestemmelsene skulle komme til anvendelse, måtte løses på grunnlag av norsk internasjonal insolvens rett, som det ikke fantes skrevne rettsregler om. Høyesterett kunne imidlertid også prøve de mer grunnleggende prinsippene lovfestet rett var basert på.

Statsmyndighet er som utgangspunkt begrenset til statens eget territorium, og Høyesterett kom til at de tradisjonelle rettskildene ikke ga holdepunkter for å akseptere at insolvensbehandling i utlandet hadde hindringsvirkning i Norge. Debitors eiendeler i Norge kunne med andre ord gjøres til gjenstand for enkeltforfølging i Norge selv om det var åpnet insolvensbehandling i utlandet. Den internasjonale trenden gikk i retning av å akseptere insolvensbehandling i andre stater, men dette var primært gjort gjennom gjensidig bebyrdende overenskomster eller forordninger. Anerkjennelse i Norge av insolvensbehandling i en annen stat reiste mange uavklarte spørsmål som det ikke uten videre var enkelt å ta stilling til. Høyesterett mente at det var beskjeden foranledning for domstolene til å gå foran i denne rettsutviklingen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen