Spørsmål om det etter reklamasjon på mislykket utbedring av rustskade på bil løper ny absolutt reklamasjonsfrist mm.

Høyesteretts dom, 13.06.2013, HR-2013-01261-A, (sak nr. 2012/2190), sivil sak, anke over dom

Star Autoco Lørenskog AS (advokat Stephan L. Jervell) mot Bror Terje Steiner (advokat Jens Christian Riege)

Dommere: Endresen, Bårdsen, Noer, Webster, Schei

Saken gjaldt om det etter reklamasjon etter mislykket utbedring av en rustskade på en bil løper en ny absolutt reklamasjonsfrist og om utbedringskravet var foreldet.

Bror Terje Steiner (Steiner) kjøpte den 29. november 2003 en brukt Mercedes-Bentz C180T 2000-modell fra Star Autoco Lørenskog AS (Star Autoco).

I 2005 oppdaget Steiner rust på bilens dører, to bakskjermer og bakluken. Steiner reklamerte, og rustskadene ble utbedret av Star Autoco i juni 2006. I juli 2009 oppdaget Steiner at rust var kommet tilbake på dørene. Steiner henvendte seg til Star Autoco samme måned, og reklamerte skriftlig den 11. august 2009.

Det er enighet mellom partene om at rustskadene som ble konstatert i 2009 var et utslag av den mangel som ble søkt utbedret i 2006. Det nye rustutslaget var av en slik art og et slikt omfang at utbedringsforsøket måtte anses utilstrekkelig slik at bilen fortsatt var beheftet med en mangel.

Star Autoco anså seg ikke forpliktet til å utbedre skaden. Det ble gjort gjeldende at det var reklamert for sent. Forbrukertvistutvalget ga Steiner medhold, og Star Autoco brakte saken inn for domstolene, men fikk ikke medhold hverken i tingretten eller i lagmannsretten. For lagmannsretten ble det også gjort gjeldende at utbedringskravet var foreldet, men heller ikke dette førte frem.

For Høyesterett ble det opprettholdt at den absolutte reklamasjonsfrist var utløpt da det ble reklamert sommeren 2009, og at kravet var foreldet da foreldelse, ved klage til Forbrukertvistutvalget, ble avbrutt i mars 2010. Det ble for Høyesterett ikke gjort gjeldende at Steiner burde ha oppdaget mangelen tidligere enn sommeren 2009.

Høyesterett kom til at det ikke løper noen absolutt reklamasjonsfrist for en mangel når kjøper har reklamert over denne, men selgers utbedringsforsøk ikke resulterer i en kontraktsmessig ytelse. For denne mangelen gjelder bare en relativ reklamasjonsfrist; kjøperen må reklamere innen rimelig tid fra det tidspunkt han ble kjent med eller burde ha blitt kjent med at mangelen ikke var utbedret på tilfredsstillende måte. Det var da ikke reklamert for sent.

Foreldelse kunne under ingen omstendighet inntre før i november 2006. På dette tidspunkt var kjøper ikke kjent med at bilen var beheftet med en mangel; kjøperen manglet nødvendig kunnskap om kravet. Det følger da av foreldelsesloven § 10 nr. 1 at utbedringskravet først foreldes 1 år etter at kjøperen fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om grunnlaget for kravet. Foreldelsesfristen ble avbrutt mindre enn 1 år fra Steiner fikk nødvendig kunnskap, og det ble ikke for Høyesterett gjort gjeldende at han burde ha blitt oppmerksom på skaden tidligere. Høyesterett fant at det i denne sammenheng var uten betydning at Steiner i 2005 hadde vært klar over at det var en mangel. Han hadde ingen grunn til å regne med at utbedringen ikke var fullgod, og det var ikke noe grunnlag for en innskrenkende fortolkning av foreldelsesloven § 10 nr. 1. Kravet var da ikke foreldet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen