Spørsmål om skadene etter et verksteds mangelfulle arbeid dekkes av ansvarsforsikring

Høyesteretts dom, 07.10.2013, HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom

KLP Skadeforsikring AS og Isbrytertjenesten i Malangen (advokat Grithjof Herlofsen) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Torgeir Juliussen Finne)

Dommere: Kallerud, Noer, Øie, Matheson, Schei

Saken gjelder spørsmål om skadene etter et verksteds mangelfulle arbeid dekkes av ansvarsforsikringen.

Høyesterett slo fast at forsikringens dekningsområde først og fremst må avgjøres ut fra det objektive innholdet i vilkårene slik disse naturlig språklig må forstås, jf. Rt. 1997 side 1807 på side 1813. 

Etter forsikringsvilkårene var utgifter til "oppfyllelse av sikredes kontrakt", herunder "skade på sikredes leveranse", unntatt fra dekning. Verkstedet hadde som del av en større ombyggingskontrakt levert et nytt lensesystem til en isbryter. Som følge av mangler ved dette lensesystemet tok skipet noen uker etter overlevering inn vann og fikk betydelige skader. Det ble lagt til grunn at utgiftene som oppsto for å utbedre skadene på verkstedets øvrige leveranser hadde slik tilknytning til den opprinnelige ombyggingskontrakten at de falt inn under ordlyden i unntaket i forsikringsvilkårene.

Andre rettskilder kunne ikke lede til et annet resultat enn det som fulgte av en naturlig forståelse av ordlyden i vilkårene. Det ble uttalt at når det som her er profesjonelle parter på begge sider, og risikoen etter ordlyden klart er plassert hos forsikringstakeren, må det foreligge svært tunge hensyn for at domstolene skal endre dette.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen