Tomtefeste - spørsmål om festers utbyggingsrett på festetomt som er bebygd med boligblokker

Høyesteretts dom, 18.01.2013, HR-2013-00103-A, (sak nr. 2012/869), sivil sak, anke over dom

Lodalen borettslag (advokat Torbjørn Fjeldstad) mot Øvre Lodalen Boligutvikling AS og USBL Utbygging AS (advokat Christian Stang Våland)

Dommere: Noer, Endresen, Falkanger, Bergsjø, Gjølstad

Saken gjelder tomtefeste, og reiser spørsmål om festers utbyggingsrett på en festetomt som er bebygd med boligblokker.

Kværner Brug festet i 1958 bort en stor tomt i Oslo til OBOS. Formålet med festeavtalen var oppføring av boligbygg, og bakgrunnen var at Kværner Brug ønsket rimelige boliger for de ansatte nær fabrikken. Festeforholdets varighet var 99 år, og festeavgiften svært rimelig. Det ble ført opp tre boligblokker på tomta, og Kværner Brug var aktivt engasjert i arbeidet.

Spørsmålet i saken var om fester – et borettslag tilknyttet OBOS – kunne bygge ytterligere blokker på tomta. Grunneier mente at fester ikke hadde rett til dette, og viste til festeforholdets bakgrunn og til bestemmelser i festekontrakten og i vedtektene for borettslaget som ga Kværner Brug fortrinnsrett til leilighetene i borettslaget og forkjøpsrett til tomta og festeretten ved et eventuelt salg. I festeavtalen var det videre satt en frist for å starte byggearbeidet. Grunneier anførte at dette viste at fester kun var ment å få rett til å føre opp de tre opprinnelige blokkene.

Høyesterett kom til at borettslaget hadde utbyggingsrett for ytterligere boligbygging på tomta. Det ble lagt vekt på at fester etter tomtefesteloven § 16 i utgangspunktet har samme fysiske rådighet over tomta innenfor festeformålet som en eier ville hatt når tomta er festet bort til boligformål. Det var ikke uttrykkelig avtalt noen begrensinger i festers råderett. Bakgrunnen for festeforholdet og de opprinnelige bestemmelsene om fortrinnsrett mv. for grunneier ga ikke tilstrekkelig holdepunkter for å gjøre unntak fra lovens hovedregel.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen