Gyldigheten av ligningen for 2006 - spørsmålet om selskapets årsregnskap for 2005 på to nærmere angitte punkter er gjort opp i samsvar med regnskapsloven

Høyesteretts dom 19.12.3013, HR-2013-02637-A, (sak nr. 2013/787), sivil sak, anke over dom

Staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Christian Bruusgaard)

Dommere: Bårdsen, Bull, Falkanger, Øie, Skoghøy

Saken gjaldt gyldigheten av ligningen for ConocoPhillips Skandinavia AS for 2006. Etter ligningsmyndighetenes syn var det i årsregnskapet for 2005 gjort feil som hadde resultert i et for høyt utbyttegrunnlag. For mye utbetalt utbytte ble omklassifisert til aksjonærlån, og det ble beregnet renteinntekter på selskapets hånd i 2006.

Sakens ene hovedspørsmål var om selskapet hadde anledning til å føre nedstengningskostnader for tre borerigger som var utrangert i 1998, etter den såkalte produksjonsenhetsmetoden. Høyesterett slo fast at regnskapsloven ikke var til hinder for dette, og la til grunn at det forelå en fast regnskapspraksis som tilsa at bruk av denne metoden var i samsvar med god regnskapsskikk ved olje- og gassproduksjon. Statens anke over lagmannsrettens dom ble forkastet.

Sakens andre hovedspørsmål var knyttet til at ligningsmyndighetene tidligere år hadde fraveket selskapets selvangivelse. På de punktene der selskapet regnet det som sannsynlig at klage og søksmål ville føre frem, var disse ligningsfravikene ikke utgiftsført i årsregnskapet for 2005. Den innbetalte skatten ble i samme utstrekning ført som en fordring på staten. Høyesterett la til grunn at et ligningsvedtak presumtivt vil være "beste estimat" etter regnskapsloven § 4-2. Det kan derfor bare godtas at ligningen fravikes i årsregnskapet så langt selskapet viser til feil som på et etablert faglig grunnlag klart tilsier at ligningen må endres. Selskapets avledede anke ble forkastet.

Les avgjørelsen her

Til toppen