Spørsmål om en privat avtalepart i en kontrakt om plassering av barn i et statlig beredskapshjem skal anses som oppdragstaker eller som arbeidstaker

Høyesteretts dom, 20.03.2013, HR-2013-00628-A, (sak nr. 2012/1492), sivil sak, anke over dom

A (advokat Gjermund Pekeberg) mot staten v/Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (advokat Elisabeth Stenwig)

Dommere: Kallerud, Indreberg, Matheson, Tønder, Matningsdal

Saken gjelder om den private avtaleparten i en kontrakt om plassering av barn i et statlig beredskapshjem skal anses som oppdragstaker eller som arbeidstaker.

De tradisjonelle kriteriene som etter forarbeidene skal vektlegges ved avgjørelsen av om en står overfor et arbeidsforhold ga etter flertallets syn ikke grunnlag for en sikker konklusjon. Flertallet la stor vekt på at oppdraget etter sin karakter avviker markert fra ordinære arbeidsforhold. Kjernen i oppdraget er å stille til rådighet et hjem hvor fosterbarnet så langt mulig skal være som et familiemedlem. En slik oppgave skiller seg i sine grunntrekk klart fra forhold som det er naturlig å karakterisere som ”arbeid i annens tjeneste”.

Flertallet la også betydelig vekt på Stortingets behandling av en ny lov om pensjonsrettigheter for oppdragstakere i statlige beredskaps- og familiehjem oppdragstakere i beredskapshjem. Lovgiveren bygget her – som en grunnleggende forutsetning for vedtakelsen av loven – på den rettsoppfatning at det ikke dreide seg om arbeidsforhold.

Mindretallet (en dommer) mente at de tradisjonelle avveiningsmomentene trakk sterkt i retning av at det foreligger et arbeidsforhold. Det kunne etter hennes syn ikke endre dette at det er hjemmet som er omsorgsbasen. Under noen tvil kom mindretallet til at heller ikke loven om pensjonsordning kunne være avgjørende siden forarbeidene ikke har noen selvstendig drøftelse av arbeidstakerbegrepet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen