Anke over dom for overtredelse av straffeloven § 219

Høyesteretts dom, 19.06.2013, HR-2013-01302-A, (sak nr. 2013/224), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Geir Fornebo)

Dommere: Normann, Bergsjø, Bull, Matheson, Stabel

Saken gjaldt anke over dom for overtredelse av straffeloven § 219. Den reiste blant annet spørsmål om anvendelsen av bestemmelsen i et tilfelle der det utelukkende var utvist psykisk, men ikke fysisk vold.

Forsvareren hadde prinsipalt gjort gjeldende at lagmannsrettens bevisresultat ikke ble rammet av straffeloven § 219 første ledd. Subsidiært ble det gjort gjeldende at domsgrunnene ikke var tilstrekkelig til å prøve lovanvendelsen.

Bestemmelsens ordlyd var ikke til hinder for å anvende den på psykisk vold, og av forarbeidene fremgikk det at psykisk vold kunne rammes. Selv om mishandlingen i de saker Høyesterett hadde hatt til behandling også omfattet fysisk vold, fant Høyesterett det klart at § 219 kunne anvendes også når det utelukkende var utvist psykisk vold, jf. for eksempel Rt. 2010 side 949 avsnitt 24 og Rt. 2013 side 329 avsnitt 12 og 14. Uttalt at bestemmelsen likevel ikke rammer enhver kritikkverdig atferd, og at ordlyden "mishandling" viser at § 219 bare omfatter de mer kvalifiserte forhold.

Høyesterett kom etter en samlet vurdering av en rekke forhold til at domsgrunnene ikke ga tilstrekkelig grunnlag for å prøve lovanvendelsen. Lagmannsrettens dom måtte etter dette oppheves, jf. straffeprosessloven § 343 annet ledd nr. 8.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen