Krav fra en tidligere advokat om at påtalemyndigheten skal tilbakelevere speilkopi av innholdet på hans databærere

Høyesteretts kjennelse 27.06.2013, HR-2013-01383-A, (sak nr. 2013/146), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Kampen) mot A (advokat Anders Ryssdal)

Dommere: Bergsjø, Noer, Webster, Falkanger, Matningsdal

Saken gjaldt krav fra en tidligere advokat om at påtalemyndigheten skulle tilbakelevere speilkopi av innholdet på hans databærere. Den reiste særlig spørsmål om fremgangsmåten ved beslag hos advokat, der det gjelder en presumsjon for at datamateriale er omfattet av advokaters taushetsplikt.

ØKOKRIM utferdiget i mars 2010 siktelser mot blant andre A for lånebedragerier og kunstsvindel. Etter beslutning fra tingretten foretok ØKOKRIM ransaking i hans kontor og bolig og beslagla blant annet en harddisk og en bærbar PC. A var da privatpraktiserende advokat. Databærerne ble levert tilbake etter at ØKOKRIM hadde tatt speilkopi av innholdet. Tingretten samtykket i at en datamedarbeider hos ØKOKRIM søkte i speilkopien etter å ha avgitt en taushetserklæring, noe som resulterte i treff i et stort antall filer. Disse ble vurdert opp mot taushetsplikten av tingretten og lagmannsretten, og resultatet ble at 36 av de omstridte filene ble utlevert til ØKOKRIM.

A begjærte utlevering av speilkopien, men fikk ikke medhold i tingretten. Lagmannsretten kom derimot til at speilkopien måtte leveres tilbake til A og ga i denne forbindelse retningslinjer for fremgangsmåten ved slike beslag. ØKOKRIM anket over lagmannsrettens lovtolkning.

Høyesterett kom til at det ikke var uriktig lovtolkning når lagmannsretten fant at det som utgangspunkt var adgang til å ta speilkopi hos en advokat. Under henvisning til forarbeider og rettspraksis knyttet til straffeprosessloven § 205 tredje ledd sluttet Høyesterett seg videre til lagmannsrettens syn om at ØKOKRIM ikke hadde anledning til å beholde speilkopien, men at den skulle vært oversendt tingretten umiddelbart uten noen form for gjennomgåelse eller sortering fra ØKOKRIMs side. Det var også korrekt lovtolkning når lagmannsretten konstaterte at tingretten ikke skulle gitt ØKOKRIM anledning til på egenhånd å gjennomgå datamaterialet. Høyesterett slo fast at tingretten i stedet skulle innhentet bistand fra en uavhengig sakkyndig.

Lagmannsretten hadde konkludert med at speilkopien temmelig omgående måtte tilbakeleveres til A.  Høyesterett bemerket at saksbehandlingsfeil ved beslaget ikke nødvendigvis må medføre at beslaget faller bort. ØKOKRIM hadde anført at speilkopien måtte være tilgjengelig for nye søk, for eksempel hvis de siktede begjærte ytterligere etterforskningsskritt, og at den derfor kunne oversendes tingretten for oppbevaring der. Dette var ikke vurdert av lagmannsretten, og lagmannsrettens kjennelse ble derfor opphevet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen