Lovanvendelse ved domfellelse for medvirkning til grovt tyveri og for falsk anmeldelse

Høyesteretts dom, 19.12.2013, HR-2013-02638-A, (sak nr. 2013/1618), straffesak, anke over dom

A (advokat Bjørn Nærum) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Katharina Rise)

Dommere: Indreberg, Bull, Bårdsen, Øie, Skoghøy

Anken gjaldt lovanvendelsen ved domfellelse for medvirkning til grovt tyveri og for falsk anmeldelse.

En pleier på nattevakt sammen med en kollega hos en mann med svært nedsatt funksjonsevne, ble oppmerksom på at kollegaen og en tredjeperson skulle gjøre noe straffbart på stedet samme natt. Pleieren ble tilbudt 10 000 kroner for ikke å si noe.  Pleieren ønsket ikke å ha noe å gjøre med det som skulle skje. Hun forlot stedet, men lot døren stå ulåst. Da hun kom tilbake, møtte hun en maskert mann på vei ut, og fant kollegaen liggende på gulvet. Sammen med kollegaen kontaktet hun politiet og fortalte om det hun hadde sett. Det ble ved anledningen blant annet stjålet et bankkort og 45 000 kroner som pleieren visste fantes i huset.

Pleieren ble tiltalt og dømt for medvirkning til grovt tyveri og for falsk anmeldelse. Hun anket over rettsanvendelsen for begge forholdene. Anken førte ikke frem. Høyesterett pekte på at selv om passivitet som hovedregel ikke gir grunnlag for medvirkningsansvar, kan det stille seg annerledes hvis det foreligger en handleplikt.   Rollen som pleier på nattevakt innebar her en slik plikt, og den ble ikke oppfylt ved å forlate stedet. I dette tilfellet forelå i tillegg et element av fysisk og psykisk medvirkning.

Høyesterett fant det ikke tvilsomt at pleieren kunne dømmes for falsk anmeldelse.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen