Spørsmål om det var en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten ikke tillot opplesning av fornærmedes politiforklaringer

Høyesteretts dom 1.11.2013, HR-2013-02295-A, (sak nr. 2013/1209), straffesak, anke over dom,

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Henning Rustan Knudsen) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Dommere: Indreberg, Matheson, Bergsjø, Bull, Utgård

Saken gjaldt anke over en delvis frifinnende dom, og spørsmålet var om det var en saksbehandlingsfeil at lagmannsretten ikke tillot opplesning av fornærmedes politiforklaringer.

A var tiltalt blant annet for motarbeiding av rettsvesenet, jf. straffeloven § 132 a, ved å ha truet B til ikke å vitne mot ham.

B møtte ikke verken da saken ble behandlet i tingretten eller lagmannsretten. Tingretten tillot opplesning av hennes politiforklaringer, og A ble domfelt. Lagmannsretten tillot ikke opplesning, og A ble frifunnet.

Påtalemyndighetens anke førte ikke fram. Høyesterett kom til at en eventuell domfellelse i avgjørende grad ville være basert på politiforklaringene, og at det ikke forelå andre faktorer som kompenserte for at tiltalte ikke hadde hatt adgang til å avhøre vitnet. Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6 nr. 3 d jf. nr. 1 er da til hinder for å lese opp politierklæringene såfremt ikke tiltalte direkte kan bebreides for å ha skapt den situasjon at vitnet uteblir. Lagmannsretten hadde kommet til at det ikke var tilfelle, og Høyesterett hadde ikke grunnlag for å vurdere dette annerledes.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen