Spørsmål om lagmannsretten begikk saksbehandlingsfeil ved at påtalemyndigheten ble avskåret fra å fremlegge tidligere straffedommer

Høyesteretts dom, 14.11.2013, HR-2013-02408-A, (sak nr. 2013/1236), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Jarland) mot A (advokat Marius O. Dietrichson)

Dommere: Kallerud, Noer, Stabel, Endresen, Tjomsland

Saken gjaldt om lagmannsretten begikk en saksbehandlingsfeil ved at påtalemyndigheten ble avskåret fra å fremlegge to tidligere fellende straffedommer mot tiltalte før lagretten skulle avgjøre skyldspørsmålet.

Høyesterett presiserte at hovedregelen er at forstraffer kan dokumenteres. Lovens formulering "uten betydning for saken" jf. straffeprosessloven § 301 annet ledd annet punktum, innebærer at det ikke skal føres bevis for tidligere straffbare forhold som er irrelevante ved rettens avgjørelse av skyld- eller straffespørsmålet. Om dokumenterte forstraffer faktisk skal tillegges vekt, må retten ta stilling til ved den avsluttende og samlede bevisvurdering.

Lagmannsretten hadde blant annet stilt opp kriterier for fremleggelse knyttet til "modus operandi" som rettskildene ikke ga grunnlag for. Det kunne også se ut til at lagmannsretten under henvisning til praksis feilaktig la til grunn at det i lagrettesaker er mindre adgang til å dokumentere tidligere domfellelser enn i meddomsrettssaker. Retten hadde dermed bygget på en uriktig lovtolking ved sin avgjørelse.

Etter en konkret vurdering kom Høyesterett til at forstraffene skulle ha vært tillatt dokumentert. Saksbehandlingsfeilen kunne antas å ha innvirket på dommens innhold, og lagmannsrettens dom med ankeforhandling ble opphevet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen