Spørsmål om retten har oppfylt sin plikt til forsikre seg om at en straffesak var "fullstendig opplyst"

Høyesteretts dom, 21.06.2013, HR-2013-01317-A, (sak nr. 2013/571), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat Anders Brosveet) og B (advokat John Christian Elden)

Dommere: Tønder, Noer,  Indreberg, Øie, Matningsdal

Saken gjaldt spørsmål om retten har oppfylt sin plikt til å forsikre seg om at en straffesak var "fullstendig opplyst" da den frifant to personer som var tiltalt for et omfattende forsikringsbedrageri, jf. straffeprosessloven 294.

Forsikringsselskapet hadde fått hevet en cabincruiser, som hadde vært under slep da den forliste etter at den hadde ligget fortøyd i tre døgn etter sjøsetting. Det viste seg at bunnventilen var åpen og kjølevannsslangen, som gikk fra bunnventilen til motoren, ikke var montert til motoren. Videre var eksosrøret kappet og vinduene i båtens oppholdsrom åpne. Eierne av båten, som like før forliset hadde kjøpt båten og fått den sjøsatt, ble tiltalt for forsikringsbedrageri. De ble domfelt av tingretten, men frifunnet av lagmannsretten. Lagmannsretten fant ikke å kunne utelukke at bunnventilen var åpen før sjøsettingen, og at kjølevannsslangen hadde stått i en oppreist stilling med åpningen over vannlinjen slik at båten av den grunn likevel ikke tok inn vann da den lå fortøyd. Den fant heller ikke å kunne utelukke at eksosrøret hadde blitt kappet under transporten fra selger til sjøsettingsstedet.

Påtalemyndighetens anke gjaldt lagmannsrettens konklusjon vedrørende eksosrøret. Eksosrøret kunne være et vesentlig indisium i saken, idet det ikke forelå noen rasjonell grunn til at dette skulle være kappet annet enn at det ville øke vanninntaket i båten i forbindelse med en senking av den. Det forelå ingen konkrete holdepunkt for at noen andre, for eksempel under transporten, bevisst eller ubevisst hadde gjort det. Høyesterett fant at lagmannsretten hadde brutt sin plikt til å sørge for sakens fulle opplysning ved ikke å iverksette ytterligere etterforskning om hendelsesforløpet ved transporten fra selger til sjøsettingsstedet. Dommen ble opphevd.   

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen