Spørsmål om straff for seksuell omgang med noen under 16 år skal falle bort - jevnbyrdighet i alder

Høyesteretts dom, 11.12.2013, HR-2013-02575-A, (sak nr. 2013/1595), straffesak, anke over dom

A (advokat Unni Fries) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hilde Stoltenberg)

Dommere: Kallerud, Normann, Endresen, Webster, Utgård

Saken gjelder om straffen for seksuell omgang med noen under 16 år skal falle bort etter at det ved lagmannsrettens dom var endelig slått fast at partene var omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling, jf. straffeloven § 196 fjerde ledd.

Foranlediget av en uttalelse i premissene til lagmannsrettens flertall uttalte Høyesterett at det ikke er grunnlag for å vurdere spørsmålet om straffen bør falle bort annerledes ved homofile forhold enn hvor den seksuelle omgangen er mellom personer av ulikt kjønn. En slik distinksjon har ingen støtte i loven, dens forarbeider eller andre rettskilder. En ulik praksis her ville også lett komme i konflikt med diskrimineringsforbudet i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 14, jf. artikkel 8.

Etter en konkret vurdering kom Høyesterett til at straffbortfallsregelen i straffeloven § 196 fjerde ledd burde komme til anvendelse.

Slik saken lå an var det ikke grunnlag for å dømme tiltalte til å betale oppreisningserstatning til fornærmede.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen